Chung toi se chan tuong tac voi nguoi dung, xoa hoac an binh luan, bai dang hoac cac link co yeu to bao luc trong nhom Quan tri vien se khong chap nhan nhung vi pham sau day:

 

1. Bai viet hoac binh luan co yeu to de doa, bao luc, toi pham, quay roi, kich dong và cong kich nguoi khac

2. Bai viet hoac binh luan co yeu to phan biet doi xu

3. Bai viet hoac binh luan co noi dung vu khong, xuc pham, ngon tu tuc tiu, phan cam va tho tuc

4. Bai viet hoac binh luan co lien quan cac hoat dong bat hop phap

5. Bai viet hoac binh luan lien quan den cac doi thu canh tranh cua Digi

6. Bai viet hoac binh luan kich dong su tuc gian trong cong dong

7. Bai viet hoac binh luan co yeu to gian doi

8. Bai viet hoac binh luan lien ket voi thu rac va virut

9. Bai viet hoac binh luan de quang cao ban hang

10. Bài viet hoac binh luan khong dung chu de hoac di nguoc lai chinh sach cua trang (Goc thu gian)

11. Tai len cac file gay loi va chua virut