Shutting down the 3G network is part of an initiative that all Malaysian telcos are working towards under JENDELA, to cater for rising demand for better quality connectivity. Doing so will free up more spectrum capacity to support higher traffic on the 4G network, resulting in better performance and quality of experience for all 4G users. This will enable telcos to cater for the rising demand for better quality connectivity.


Mengapakah rangkaian 3G ditamatkan/ dimatikan/ ditutup/ dihentikan?

Penamatan rangkaian 3G adalah sebahagian daripada inisiatif yang sedang diusahakan oleh semua syarikat telekomunikasi di Malaysia di bawah pelan JENDELA, untuk memenuhi permintaan yang meningkat bagi kesalinghubungan yang berkualiti. Langkah ini akan meningkatkan kapasiti spektrum untuk menyokong trafik yang lebih tinggi bagi rangkaian 4G, justeru menghasilkan prestasi dan kualiti pengalaman yang lebih baik kepada semua pengguna 4G. Ini akan membolehkan syarikat telekomunikasi memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk mendapat kesalinghubugan yang berkualiti.